เคล็ด (ไม่) ลับ สำหรับการประเมินความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

เคล็ด (ไม่) ลับ สำหรับการประเมินความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

จำไว้เสมอว่า ก่อนที่การสร้างทักษะใหม่ ๆ หรือการอบรมให้ความรู้ สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญคือ mindset ที่ไม่ต่อต้านสิ่งที่จะเรียนรู้ ทัศนคติที่เปิดรับสิ่งใหม่ ดังนั้น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องคำนึงถึงปัจจัยข้อนี้ ก่อนจัดการอบรมหรือสอนงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และที่สำคัญคือ ไม่เป็นการสร้างแรงต้านเพิ่มเติมให้แก่ทีม

เคล็ดไม่ลับง่าย ๆ คือ การประเมินความพร้อมของการเปลี่ยนแปลง (Change Readiness Assessment) อาจจะใช้เครื่องมือง่าย ๆ เพื่อจัดกลุ่มของระดับอารมณ์ เช่น Kubler-Ross Change Curve แล้ววางแผนการจัดการในแต่ละกลุ่ม เพื่อช่วยให้สมาชิกในองค์กรสามารถเดินผ่านการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมที่จะมุ่งหน้าสู่เป้าหมายเดียวกับทีมอย่างเต็มกำลัง ในทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง

หัวใจสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงคือ การสื่อสารที่ชัดเจน ถูกเวลา และมีประสิทธิภาพ การจัดการอบรมก็เช่นเดียวกัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร และต้องถูกจัดวางให้ถูกเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและที่สำคัญไม่ก่อให้เกิดผลในทางลบต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น

ที่มารูปภาพ : https://bit.ly/32H7LAm

เรียบเรียงโดย : คุณศิริลักษณ์ โภคาปราการ (อ.ป้อม)

Chief of Organization Experience Architect

ที่มา : https://bit.ly/32H7LAm